หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชอนสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
นายทองใบ เครือคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานได้จัดขึ้น
กิจการสภา
งานกิจการสภาของหน่วยงาน
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๔๗-๐๐๖ [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 96 
ประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรี [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 99 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 - [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 130 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจาไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 79 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทา [ 14 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 102 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท [ 14 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 95 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
 
   
 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 112 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/12173 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง เเจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน สำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระเเสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 4069 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่1 (เพิ่มเติม) [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 124 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1682 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1681 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.2/1697 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ที่ ลบ 0023.2/1692 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ที่ ลบ 0023.2/1693 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.5/ว 4015 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้เเก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว4016 ลว.24พ.ย.2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ที่ ลบ 0023.6/ว3959 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .... [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.6/ว3958 เรื่อง แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ที่ ลบ0023.6/ว3957 เรื่อง การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566  [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ที่ ลบ 0023.2/ว 3918 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมข้าราชการมาช่วยปฎิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/ว 3925 เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ที่ ลบ 0023.2/ว11564 เรื่อง ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ 0023.2/ว1644 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 135 กลับต้นสังกัด [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ที่ ลย 0023.2/ว1643 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
 
   
 
อบต.โก่งธนู 1 ธันวาคม 2566 อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับส [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.โพตลาดแก้ว วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.โพตลาดแก้ว วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัว โครงการคนหนองบัวดูแลกันและกัน [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ยส72001/ว148 เรื่อง สอบคัดเลืออกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ยส73201/ว72 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภท [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่ามะนาว โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงไหลเรือไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ลพบุรี ที่อบ86001/ว103 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ยส74901/ว143 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาสรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ยส75601/ว163 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ลพบุรี ที่นภ51010/3089 เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ลบ73301/292 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนัก [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ลพบุรี ที่ยส78301/ว394 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับตะเคียน ดำเนินการส่งมอบบ้านให้นายชาย นามขุนทด ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย โดยได้ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ลพบุรี ที่อจ74401/ว844 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
   
 


อบต.โคกเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.โคกเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.โคกเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.โคกเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จำนวน 43 [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดโบสถ์ 92 คน และโรงเรียนวัดบ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านเบิก ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านเบิก ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.เขารวก ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านวังทอ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.เขารวก ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประเภทนม U.H.T (ชนิดกล่อง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์หัวฉีดน้ำดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สายส่งน้ำดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์(บัส)หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๓๗๕ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ดีลัง อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับนักเรียนในเขตตำบลดีลัง ภาคเรียนที่ 2/2566 ประ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.มะนาวหวาน จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 27 พิเศษ (จากถนนซอย 27-ถนนริมเขื่อน) หมู่ที่ 4 ตำบลมะน [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ชอนสมบูรณ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ชอนสมบูรณ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ชอนสมบูรณ์ จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชอนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพ [ 30 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
 
OTOP
 
--กำลังรวบรวมข้อมูล--
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร
 
TRAVEL
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ขอแนะนำการจัดโครงการฝึกอบรมเลี้ยงไส้เดือน (13 พ.ย. 2566)    อ่าน 52  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 เม.ย. 2566)    อ่าน 145  ตอบ 0  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการใช้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุก
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 082-239-2453
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ : 036-796-035 , 036-796-039 โทรสาร : 036-796-039
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 210,056 เริ่มนับ 11 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.ชอนสมบูรณ์
CLICK