หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชอนสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
 
 
นายทองใบ เครือคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานได้จัดขึ้น
กิจการสภา
งานกิจการสภาของหน่วยงาน
   
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 - [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 - [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบ [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 43 
   
 
   
 
สขร. ปีงบ 66 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
สขร. ปีงบ. 66 ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม [ 1 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 39 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 4 บ้านชอนสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 บ้านชอนต [ 7 มิ.ย. 2566 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ที่ ลบ 0023.5/884 ลว. 9 มิ.ย.66 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ) [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด ลบ 0023.5/ว2015 ลว. 8 มิ.ย.66 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2014 ลว. 8 มิ.ย.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 3 เพิ่ม (เดือนมิถุนายน 2566) [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู้มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ ลบ 0023.4/ว 1998 ลว 7 มิ.ย. 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ลบ 0023.4/ว 1997 ลว 7 มิ.ย. 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 59 
มท0809.4/ว2219 เรื่อง ประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ AI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ที่ ลบ0023.2/839 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 127 กลับต้นสังกัด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
ลบ0023.2/837 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 153 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 314 
ที่ ลบ 0023.2/816 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ที่ ลบ0023.2/815 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ที่ ลบ 0023.4/ว 1869 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1789 ลงวันที่19พฤษภาคม2566 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 56 
ที่ มท 0807.3/ว1513 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 123 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ที่ มท 0807.3/ว1679 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 126 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
 
   
 
อบต.พุคา ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั [ 27 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
อบต.บ้านกล้วย โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ทต.แก่งเสือเต้น กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดล [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองผักแว่น ประกาศเจตนารมย์จังหวัดลพบุรี [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับอำเภอพัฒนานิคม และโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์ส [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ศิลาทิพย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ เรื่องเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมขององค [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
อบต.วังเพลิง [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.กุดตาเพชร ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ของ อบต.กุดตาเพชร [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการติดโคมไฟฟ้าเพิ่มบริเวณซอยตรงข้ามบ้านกำนัน หมู่ที่ 8 และซ่อมแซ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณหน้า O-TOP หมู่ที่ 5 [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 41 
อบต.ดอนดึง สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.กุดตาเพชร กิจกรรมรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านใหม่สามัคคี ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.กุดตาเพชร ออกรับซื้อขยะตามโครงการ อปท.ต้นแบบในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน เพื่อลดป [ 9 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
   
 


อบต.บางขันหมาก จ้างออกแบบ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกลาดยางสายใด ไปโรงเ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โก่งธนู จ้างปรับปรุงรั้วหน้าอาคารสำนักงาน อบต.โก่งธนู หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกลาดยางสายใด ไปโรงเ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยหิน ออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง ระวิงทอง เชื่อมถนนสา [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยหิน ออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง ระวิงทอง เชื่อมถนนสา [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.เพนียด ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังเพลิง จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ.๘๕๙๐ จำนวน ๑ คัน โดยวิ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังเพลิง จ้างซ่อบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๕๘๖ ลบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองรี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองรี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองรี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองรี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองรี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.มหาสอน จ้างลงเสาเข็มพร้อมวางแผ่นคันกันดิน บริเวณข้างวัดมหาสอน หมู่ ๕ ตำบลมหาสอน โดยวิธี [ 8 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โคกกะเทียม จ้างจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2566 ]
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
 
OTOP
 
--กำลังรวบรวมข้อมูล--
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไทร
 
TRAVEL
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.ชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 เม.ย. 2566)    อ่าน 31  ตอบ 0  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการใช้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุก
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
สายตรงนายก
โทร : 082-239-2453
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัพท์ : 036-796-035 , 036-796-039 โทรสาร : 036-796-039
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 46,583 เริ่มนับ 11 พ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.ชอนสมบูรณ์
CLICK